Welkom! Wij verkopen geen alcohol aan minderjarigen!

Ben jij 18 jaar of ouder?

Nee, ik ben minderjarig Ja, ik ben 18+

Leveringsvoorwaarden

De Proeftafel is een initiatief van AAZ Wijnen v.o.f.
    
1. De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling en aanbiedingen van AAZ Wijnen en worden Koper uitgereikt bij elke bestelling. Koper gaat akkoord met deze leveringsvoorwaarden, zodra u een bestelling plaatst.

2. De prijzen in onze webwinkel zijn in euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Deze prijzen worden duidelijk vermeld op onze website.

3. Leveringen vinden in principe plaats binnen Nederlands. Leveringen buiten Nederland worden uitsluitend geaccepteerd op verzoek van Koper.

4. Alle prijzen en aanbieding van AAZ Wijnen zijn vrijblijvend. AAZ Wijnen behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te beëindigen. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. AAZ Wijnen heeft het recht om prijzen te wijzigen, als omstandigheden daartoe aanleiding geven, of om overduidelijke foutieve prijzen te corrigeren. Koper zal van deze wijzigingen op de hoogte worden gesteld en heeft dan het recht de bestelling te annuleren.

6. Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde bestelling juist is. Indien dit niet het geval is, dient Koper AAZ Wijnen hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering, op de hoogte te stellen.

7. Indien Koper heeft aangetoond dat de geleverde bestelling onjuist is, zal Koper na retournering van de onjuiste goederen AAZ Wijnen in de gelegenheid stellen de bestelling alsnog correct uit te voeren. Indien dit niet meer mogelijk is, zal AAZ Wijnen Koper een creditfactuur sturen en de aankoopprijs terug betalen.

8. Het transportrisico van de door Koper bestelde goederen ligt bij AAZ Wijnen. Op het moment van aflevering of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico over op Koper.

9. Wanneer een product niet voorradig is, zal AAZ Wijnen Koper informeren over de vermoedelijke levertijd. Indien Koper de levertijd niet acceptabel vindt, kan Koper de bestelling kostenloos annuleren.

10. Wanneer een product niet meer leverbaar is, zal AAZ Wijnen Koper hiervan op de hoogte brengen. Desgewenst kan AAZ Wijnen Koper een alternatief voorleggen.

11. Indien Koper niet tevreden is over een artikel, kan Koper deze op kosten van de Koper retourneren. AAZ Wijnen zal de geretourneerde goederen crediteren en het verschuldigde bedrag aan Koper terugbetalen. Koper wordt verzocht contact op te nemen met AAZ Wijnen voordat tot retournering wordt overgegaan, zodat AAZ Wijnen in de gelegenheid gesteld wordt een tot tevredenheid strekkende oplossing aan te bieden.

12. Indien door Koper een product wordt geretourneerd, dat naar oordeel van AAZ Wijnen door nalatigheid of handelen van Koper schade heeft opgelopen, zal AAZ Wijnen Koper hiervan in kennis stellen. AAZ Wijnen heeft het recht om deze waardevermindering of dit verlies van het product in mindering te brengen op het aan Koper terug te betalen bedrag.

13. AAZ Wijnen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

14. AAZ Wijnen is bevoegd om bij het uitvoeren van de bestelling gebruik te maken van derden.

15. De gegevens van Koper, die bij een bestelling verstrekt dienen te worden, zullen niet aan derden worden doorgegeven, noch zal Koper namens derden door AAZ Wijnen worden benaderd. Koper kan bij bestelling aangeven of Koper prijs stelt op het ontvangen van informatie van AAZ Wijnen. Koper kan deze toestemming ten allen tijde intrekken.

16. Koper ontvangt vooraf een gespecificeerde factuur van AAZ Wijnen en kan deze factuur voldoen door middel van betaling via (Ideal, PayPal, creditcard, eenmalige machtiging, overschrijving) op de bankrekening van AAZ Wijnen. Na ontvangst van betaling zal AAZ Wijnen de bestelling zo spoedig mogelijk bezorgen op het bij de bestelling vermelde ontvangstadres.

17. Als Koper met enige betaling in gebreke blijft, heeft AAZ Wijnen het recht volgende leveringen op te schorten of niet uit te voeren.

18. Het eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op Koper, indien het volledige aankoopbedrag is overgemaakt op de bankrekening van AAZ Wijnen en de artikelen zijn afgeleverd.

19. In geval van overmacht is AAZ Wijnen niet gehouden haar verplichtingen aan Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

20. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van verplichtingen jegens de Koper worden verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfs- en energiestoringen en niet of niet-tijdige levering van leveranciers of ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding.

21. De intellectuele eigendomsrechten van de website van AAZ Wijnen, waaronder logo’s, teksten, beeld- en fotomateriaal, zoekteksten en programmatuur berusten bij AAZ Wijnen v.o.f. of bij haar toeleveranciers, tenzij anders vermeld. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van AAZ Wijnen v.o.f. is het niet toegestaan deze te kopiëren of te bewerken.

22. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,

23. Alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van of overeenkomsten gesloten door AAZ Wijnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.